دیفیوزرهوادهی دیسکی در تصفیه  اب وفاضلاب – استخرو پرورش ماهی کارایی زیادی دارد
دیفیوزر دیسکی حباب ریز و حباب درشت هرکدام در بخش های مهم صنعتی و هوادهی استفاده میگردد.